Har du spørgsmål til Gecko Booking?

Vi hjælper gerne :)

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Felter markeret med * er påkrævede

+45 7027 1699 info@gecko.dk Log ind Online booking- & administrationssystem - Nemt og enkelt

Ret skema


Indholdsfortegnelse


21.3 Ret skema

Når du har oprettet et nyt skema, oprettes det som udgangspunkt som et tomt skema, dvs. der er ingen felter, der kan udfyldes. Du kan oprette de enkelte skemafelter, som kunden skal udfylde, ved at trykke 'Ret skema' ud for det ønskede skema på skemaoversigten.

Nederst på siden har du mulighed for at oprette et nyt skemafelt. For at oprette et nyt felt skal du først indtaste feltets navn, som kunden skal besvare. Hvis skemaet er tredelt, skal du herefter bestemme feltets placering. Du kan her vælge mellem inden booking (spørgeskema), hvor kunden vil få vist feltet på bookingtidspunktet, under udførelse (resultatskema), hvor du kan udfylde feltet under selve behandlingen, eller ved næste login (tilfredshedsskema), hvor kunden bedes om at udfylde feltet næste gang vedkommende logger ind på online booking efter behandlingen er afsluttet. Det er ikke nødvendigt at oprette felter med alle tre placeringer. Du skal herefter vælge, hvilken type feltet skal være af. Du har her følgende muligheder:

 • Drop-down liste (select): Kunden skal her svare ved at vælge mellem et antal af svarmuligheder. Mulighederne vises i en såkaldt drop-down liste. Du bestemmer antallet af og navnene på svarmulighederne. Når denne type er valgt, fremkommer der et lille felt, hvor du kan skrive antallet af svarmuligheder. Navnene på svarmulighederne kan indtastes, når du retter skemafeltet (se Ret skemafelt for mere information).
 • Godkend / accepter (checkbox): Kunden skal her godkende/acceptere 'spørgsmålet' ved at krydse af i en boks. Denne felttype er påkrævet, dvs. kunden skal krydse denne boks af for at kunne gå videre.
 • Kun tekst (ingen felter): Denne felttype adskiller sig fra de andre, idet den ikke er et felt, kunden skal udfylde, men et 'felt' som du kan skrive en tekst i. Dette kan f.eks. bruges til at indsætte overskrifter eller bemærkninger i skemaet. Du kan f.eks. indsætte en bemærkning nederst i skemaet med navnet 'Tak for din tid'.
 • Marker (checkbox): Kunden skal her svare ved enten at krydse en boks af eller lade være med at krydse en boks af. Felttypen er ikke påkrævet, kunden kan altså selv vælge, hvorvidt boksen skal markeres.
 • Marker svar (radio-buttons): Kunden skal her svare ved at vælge mellem et antal af svarmuligheder. Kunden skal vælge mellem mulighederne ved at markere boksen ud for det ønskede svar. Du bestemmer antallet af og navnene på svarmulighederne. Når denne type er valgt, fremkommer der et lille felt, hvor du kan skrive antallet af svarmuligheder. Navnene på svarmulighederne kan indtastes, når du retter skemafeltet (se Ret skemafelt for mere information).
 • Talfelt – lille (tekst): Kunden skal her svare ved at indtaste et tal. Der kan ikke indtastes tegn, bogstaver og lignende i feltet.
 • Talfelt – lille med decimaler (text): Kunden skal her svare ved at indtaste et tal, hvor det er muligt at anvende decimaler. Det er derfor muligt at skrive punktum og komma i dette felt, men alle andre tegn og bogstaver kan ikke indtastes.
 • Tekstfelt – lille (text): Kunden skal her svare ved at skrive en tekst. Der kan indtastes både bogstaver, tegn og tal. Kunden kan maksimum skrive én linje.
 • Tekstfelt – stor (texarea): Kunden skal her svare ved at skrive en tekst. Der kan indtastes både bogstaver, tegn og tal. Kunden kan her skrive flere linjer.

Slutteligt skal du trykke på 'Opret felt'. Feltet er nu oprettet og fremgår af oversigten over spørgsmål/felter.


Bemærk! Når du har oprettet et skemafelt, skal du huske at ændre feltets indstillinger, så de svarer til de ønskede. Du skal f.eks. huske at indtaste navnene på de svarmuligheder, kunden kan vælge imellem. Dette gøres ved at trykke 'Rediger' ud for det ønskede felt i oversigten (se Ret skemafelt for mere information).


Øverst på siden kan du se en oversigt over oprettede skemafelter. Du har her følgende muligheder:

 • ID: Du kan se feltets ID.
 • Spg.: Du kan her se feltets erstatningskode. Når du indsætter denne erstatningskode i PDF-rapporten, vil koden blive erstattet med selve feltet (se Rediger indhold af PDF-rapport for mere information).
 • Svar: Du kan her se erstatningskoden for svaret på feltet. Når du indsætter denne erstatningskode i PDF-rapporten, vil koden blive erstattet med kundens svar (se Rediger indhold af PDF-rapport for mere information).
 • Svar num.: Du kan her se erstatningskoden for den numeriske værdi af svaret på feltet. Når du indsætter denne erstatningskode i PDF-rapporten, vil koden blive erstattet med den numeriske værdi af kundens svar (se Rediger indhold af PDF-rapport for mere information). Denne erstatningskode anvendes dog mere sjældent end erstatningskoden for selve svaret.
 • Navn / spørgsmål: Du kan her se feltets navn, dvs. det felt som kunden skal svare på. For at rette i feltets navn skal du trykke på 'Rediger' (se Ret spørgeskemafelt for mere information).
 • Type: Du kan her se, hvilken type feltet er oprettet som.
 • Placering: Hvis skemaet er tredelt, kan du her se feltets placering.
 • Side: Du kan her bestemme, hvilken side feltet skal vises på. Hvis dit skema består af mange felter, kan det være en fordel at opdele dit skema i flere sider.
 • Prioritet: Du kan her bestemme feltets prioritet. Felternes prioriter bestemmer, hvilken rækkefølge de vises i her i oversigten og for kunden. Jo højere prioritet et felt har, des længere nede på listen vises det. Hvilke tal, der vælges som prioriteter, er ligegyldigt, idet der tages udgangspunkt i tallenes forhold til hinanden.
 • Rediger: Du kan her redigere feltet. Det er bl.a. her, du kan indtaste de svarmuligheder, som kunden kan vælge imellem, ligesom du ved nogle felttyper vil kunne vælge, hvorvidt feltet skal være påkrævet. Se Ret skemafelt for mere information.
 • Slet: Du kan her slette feltet.

Husk at trykke på 'Opdater' for at gemme en ændring!


21.3.1 Ret skemafelt

Når du har oprettet et nyt skemafelt, er det i mange tilfælde nødvendigt at rette skemafeltet yderligere. Det kan f.eks. være nødvendigt at indtaste de valgmuligheder, som kunden kan vælge imellem. Du kan rette et skemafelt ved at trykke 'Rediger' ud for det ønskede skemafelt på listen over oprettede skemafelter.Ovenstående skærmbillede viser et felt af typen 'Drop-down liste (select)'. Dine muligheder vil variere afhængigt af, hvilken felttype det drejer sig om. Du vil i alle tilfælde have mulighed for at ændre feltets navn. I den teksteditor, der fremkommer, vil du også have mulighed for at ændre skriftstørrelse, skriftfarve osv.

Derudover vil du i mange tilfælde have mulighed for at bestemme, hvorvidt feltet er påkrævet, dvs. hvorvidt feltet skal udfyldes, før kunden kan gå videre. Du vil samtidig have mulighed for at bestemme, hvilken tekst kunden vises, når vedkommende forsøger at gå videre uden at have udfyldt feltet. Herudover vil du i felter af typen 'Godkend / accepter', 'Marker', 'Marker svar' og 'Drop-down liste' have mulighed for at indtaste feltets værdier. Som det kan ses i ovenstående skærmbillede, har du mulighed for at indtaste to typer af værdier. Til venstre under 'Værdi' har du mulighed for at indtaste en tekst, der beskriver valgmuligheden. Dette kunne f.eks. være 'Ja', 'Nej', 'Lidt', 'Meget', 'Jeg accepterer' mv. afhængigt af feltets indhold. Det er denne værdi, kunden kan se. Derudover har du mulighed for at indtaste mulighedens numeriske værdi. Kunden vil ikke kunne se denne værdi, men den kan f.eks. bruges, når du eksporterer data fra skemamodulet (se Eksporter data for mere information). Hvis det valgte skema repræsenterer en tilfredshedsundersøgelse er indtastningen af numeriske værdier dog vigtig, da det er de numeriske værdier, der bruges til at udregne kundens tilfredshedsscore. Hvis dette er tilfældet, skal den numeriske værdi af de svarmuligheder, du opretter, være baseret på en 0-10 skala, hvor en højere score indikerer større tilfredshed. Det mindst ønskværdige svar skal dermed tildeles en numerisk værdi på 0 og det mest ønskværdige svar skal tildeles en numerisk værdi på 10. Til højre for de oprettede værdier kan du slette dem, hvis dette ønskes. Hvis du sletter en værdi vil denne stadig fremgå af skemaer der allerede er i gang, dog med et 'Slettet' skrevet i parantes ud for denne mulighed. På alle efterfølgende skemaer vil værdien ikke være synlig.
Ovenover dine værdier har du også mulighed for at oprette flere værdier. Hvis du trykker på den blå knap 'Opret værdi', kan du indtaste begge typer af værdier, værdier og numeriske værdier, som er beskrevet her ovenfor og de vil derefter fremgå af 'Værdilisten'.  


Bemærk, at kun felttyper med flere svarmuligheder tæller med i tilfredshedsundersøgelsen, dvs. felter af typen 'Marker svar (radio-buttons)' og 'Drop-down liste (select)' (se Tilfredshedsundersøgelse for mere information).


Slutteligt vil du i felter af typen 'Drop-down liste' have mulighed for at vælge, hvad der skal stå som 'Default nulværdi?', dvs. hvad der skal stå øverst i drop-down listen. Som udgangspunkt står der 'Vælg venligst'

Husk at trykke på 'Opdater' for at gemme en ændring!


21.3.2 Ret indstillinger for frit / enkelt skema

Det frie / enkle skema har nogle separate indstillinger, som ikke gælder for det tredelte skema. Det er blandt andet her, du vælger, hvilke ydelser skemaet skal tilknyttes.

De separate indstillinger kan tilgås fra 'Ret skema' ved at trykke på 'Ret indstillinger for skema' i øverste højre hjørne.

Denne mulighed fremkommer ikke, hvis skemaet er tredelt.


Du kan her ændre en række indstillinger for det frie skema. Indstillingerne ændres ved at markere (funktionen aktiveres) eller afmarkere (funktionen deaktiveres) boksen ud for den indstilling, du ønsker at ændre. Tryk herefter på 'Opdater' i bunden af siden.

Der eksisterer tre kategorier af indstillinger; Den første kategori 'Generelle skemaindstillinger' er relevant for alle frie skematyper, hvorimod de to andre kategorier repræsenterer to forskellige måder at benytte det frie skema på. Et konsultationskort betegner et frit skema, der skal udfyldes umiddelbart efter en booking er foretaget (dvs. før ydelsen udføres), og det er derfor et skema, der kan anvendes til at stille spørgsmål, der kan hjælpe dig med at forberede dig til bookingen. En tilfredshedsundersøgelse betegner derimod et frit skema, der udfyldes efter selve bookingen er overstået, og skemaet kan benyttes til at udregne kundens gennemsnitlige tilfredshed (se Tilfredshedsundersøgelse for mere information om tilfredshedsundersøgelser). Ved at trykke på den lille pil til højre kan du se og ændre indstillingerne i den pågældende kategori.


Du har her følgende muligheder:

 • Link: Du kan her se skemaets link.
 • Tillad udfyld uden login: Du kan her bestemme, hvorvidt et tomt skema kan tilgås fra den e-mail, kunden modtager efter bookingen, uden at kunden skal logge ind.
 • Levetid: Du kan her bestemme skemaets levetid. Skemaets levetid bestemmer, hvor ofte kunden bliver bedt om at udfylde samme skema. Hvis levetiden f.eks. sættes til 1 måned, vil kunden kun blive bedt om at udfylde skemaet 1 gang i måneden – også selvom kunden f.eks. booker ydelsen hver anden uge. Hvis kunden booker samme ydelse inden for et udfyldt skemas levetid, vil skemaet være udfyldt på forhånd. Når skemaet er over sin levetid, vil kunden have mulighed for at udfylde et nyt skema.
 • Fjern tilbage knap sidste side: Du kan her fjerne visningen af 'Tilbage'-knappen, der normalt vises på sidste side af spørgeskemaet.
 • Fjern videre knap sidste side: Du kan her fjerne visningen af 'Videre'-knappen, der normalt vises på sidste side af skemaet. Bemærk, at hvis du fjerner visningen af denne knap, skal du oprette en ekstra side til skemaet, der ikke indeholder nogle felter. Der kunne f.eks. stå 'Tak for din besvarelse'. Hvis du ikke opretter denne side, vil kundens besvarelse ikke blive gemt.
 • Indstillinger for udviklingsrapport: Ved at klikke her kan du aktivere brugen af en udviklingsrapport, som er en rapport, der henter og samler tidligere besvarelser af dette skema og efterfølgende viser dem i kronologisk rækkefølge i én samlet PDF rapport med nyeste besvarelser først. Du aktivere dette ved at sætte flueben ud for 'Rapport aktiv'. Derudover kan du vælge, hvorvidt rapporten skal medtage 1) alle ældre skemaer, 2) alle ældre skemaer samme år, eller 3) alle ældre skemaer 12 mdr. tilbage, samt redigere den tekst, der skal indgå i skabelonen for udviklingsrapporten. Hvis du ønsker, at en bestemt tekst skal gentages i hvert skema, kan denne skrives i 'Skabelon gentag'-feltet og indsættes i 'Skabelon'-feltet ved hjælp af erstatningskoden [DEVEL_FORM_REPEAT]. Dette kunne fx være svar fra tidligere skemaer, som indsættes i 'Skabelon gentag'-feltet vha. disses tilsvarende erstatningskoder, som du finder på oversigten over spørgsmål/felter. I praksis tilgår du udviklingsrapporten ved at oprette et skema, hvorpå udviklingsraport-funktion er aktiveret, på en kundes profil.

Husk at trykke på 'Opdater' for at gemme en ændring!


Et konsultationskort er et skema, som kunden kan udfylde efter booking, men før udførelsen af bookingen, dvs. før de kommer ind til dig. Dette gør dig i stand til at indsamle forudgående viden omkring kunden. Du har følgende muligheder:

 • Vis kun hvis intet skema: Hvis denne boks er markeret, har kunden ikke mulighed for at udfylde et nyt skema, hvis der allerede eksisterer et gyldigt skema. Det vil sige, at hvis kunden tidligere har udfyldt et skema, der stadig er inden for dets levetid, vil indsættelsesteksterne ikke blive vist og kunden vil derfor ikke blive bedt om at udfylde skemaet.
 • Indsættelsestekst: Du kan i disse tekstfelter indtaste den tekst eller de tekster, kunden skal vises, når vedkommende skal udfylde skemaet. Foruden at indtaste en tekst er det vigtigt, at du indsætter linket til skemaet, da kunden ellers ikke har mulighed for at udfylde skemaet. For at indsætte linket skal du først indtaste en tekst, f.eks. 'Tryk her for at udfylde skemaet', markere denne tekst og herefter trykke på knappen 'Indsæt /rediger hyperlink' i teksteditoren (du kan køre musen over knapperne for at se en beskrivelse af knappernes funktion). Når pop-up boksen 'Egenskaber for hyperlink' fremkommer, skal du sikre dig at 'Type' står som 'URL', 'Protokol' skal ændres til '<anden>' mens du i 'URL' skal skrive [SKEMALINKURL]. Tryk herefter på 'OK', hvorefter kunden vil få vist skemaet, når vedkommende trykker på 'Tryk her for at udfylde skemaet'. Når du har skrevet de ønskede tekster, skal du i bekræftelsesteksten indsætte erstatningskoderne for de tekster, du har skrevet, dvs. hvis du har skrevet en tekst i 'Indsættelsestekst 1' og ønsker at denne skal vises, når kunden har bekræftet en booking, skal du skrive [SIMPLEFORMTEXT1] i 'booking gennemført'-teksten (se Tekster for mere information). Hvis du også har skrevet en tekst i 'Indsættelsestekst 2' og/eller 'Indsættelsestekst 3', skal du også heri skrive [SIMPLEFORMTEXT2] og/eller [SIMPLEFORMTEXT3]. Teksterne vil nu blive vist som del af den almindelige 'booking gennemført'-tekst, da erstatningskoderne erstattes med den tekst, der er indtastet her. På en lignende måde kan erstatningskoderne anvendes i bekræftelsesemail og påmindelsesemail. Indsættelsesteksterne vises kun, når den bookede ydelse er tilknyttet skemaet.

Bemærk! Da teksten (og dermed skemaet) kun vises, når den almindelige 'booking gennemført'-tekst vises, fungerer den beskrevne fremgangsmåde ikke, hvis online betalings-modulet er tilkøbt, da denne tekst ikke vises her. Du skal i stedet indsætte erstatningskoderne i alle 'Online betaling - Sidste side'-tekster.


 • Ydelser: Du kan her bestemme, efter hvilke ydelser skemaet skal vises. Bemærk, at en ydelse kun kan have tilknyttet ét frit / enkelt skema. Hvis du har oprettet flere frie / enkle skemaer, vil du derfor kun have mulighed for at vælge de ydelser, der ikke allerede er tilknyttet til et andet skema.

Husk at trykke på 'Opdater' for at gemme en ændring!


En tilfredshedsundersøgelse er et skema, der udfyldes af kunden efter udførelsen af booking, og som benyttes til at udregne kundens gennemsnitlige tilfredshed. Du har følgende muligheder:

 • Aktiver tilfredshedsberegning: Hvis denne funktion er aktiveret, udregnes der en gennemsnitlig numerisk værdi af kundens besvarelse, og kunden tildeles en score og en smiley på baggrund af dette (se Tilfredshedsundersøgelse for mere information).
 • Send e-mail: Du kan her bestemme, hvorvidt der skal sendes en e-mail til kunden efter bookingaftalen, samt hvor mange timer efter aftalen e-mailen skal sendes. Det er denne e-mail, der indeholder linket til tilfredshedsundersøgelsen. Du kan ændre e-mailens tekst ved at trykke 'Rediger e-mail tekst'. Herudover kan du bestemme efter hvilke ydelser e-mailen skal sendes ud. Som standard sendes e-mailen ved alle ydelser, men ved at fjerne markeringen kan du i stedet vælge de specifikke ydelser, hvorefter tilfredshedsundersøgelsen skal sendes ud.

Husk at trykke på 'Opdater' for at gemme en ændring!


 


Prøv en gratis og uforpligtende demo af GECKO Booking

Udfyld formularen, og vi sender dig en demo hurtigst muligt.

 

Felter markeret med * er påkrævede