Har du spørgsmål?

Vi hjælper gerne!!

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Alt OK!
Indtast venligst dit navn.
Alt OK!
Indtast venligst din e-mail.
Alt OK!
Alt OK!
Indtast venligst dit spørgsmål.

Felter markeret med * er påkrævede

Licensvilkår

 

Gældende for GECKO ApS, Silkeborgvej 758, 8220 Aarhus

1. Anvendelsesområde

1.1 Disse Licensvilkår ("Licensvilkårene") gælder for enhver aftale om levering af løbende ydelser ("Abonnement") fra GECKO ApS ("Licensgiver") til enhver kunde ("Kunden"), medmindre de konkret er fraveget helt eller delvist ved skriftlig aftale mellem Licensgiver og Kunden ("Parterne"). Licensvilkårene er gældende for alle aftaler om Abonnementer, som indgås imellem Kunden og Licensgiver uanset, hvilken af Licensgivers domænenavne Kunden har anvendt til indgåelse af aftale om levering af et Abonnement.

1.2 Licensgivers hovedaktiviteter består af webudvikling, herunder levering af e-handelsløsninger, portaler, præsentationssider, intranetløsninger, bookingsystemer mv.    

1.3 Licensvilkårene gælder ikke for køb af løsøre, herunder hardware. Betingelser for køb af løsøre - klik her for at læse nærmere.

1.4 Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til Licensgivers ydelse fra Kundens side, anført i Kundens indkøbsbetingelser eller lignende, er ikke bindende for Licensgiver, medmindre Licensgiver udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig for indforstået med sådanne vilkår. 

2. Aftalers indgåelse

2.1 Aftaler om levering af et eller flere Abonnementer kan indgås både skriftligt og mundtligt mellem Parterne eller ved Kundens bestilling på Licensgivers hjemmeside www.geckobooking.dk.

2.2 Licensgivers tilbud og/eller ordrebekræftelse indeholder de nærmere vilkår for omfang, pris og levering af Licensgivers ydelser.    

2.3 Eventuelle særlige vilkår, herunder tilkøb af særlig funktionalitet til de ydelser, Licensgiver tilbyder på www.geckobooking.dk, kan nærmere aftales mellem Parterne.    

2.4 Abonnementet træder i kraft, når Kundens bestilling er gennemført, og Kunden har modtaget bekræftelse herpå på den e-mailadresse, som Kunden oplyser ved bestilling.    

2.5 Abonnementer løber i 3 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen, medmindre andet er aftalt, dog således at udløb først sker ved udgangen af indeværende kalendermåned på tidspunktet, hvor disse 3 måneder er forløbet ("Abonnementsperioden").    
2.6 Ved udløbet af en Abonnementsperiode fornys Abonnementet automatisk, medmindre Licensgiver eller Kunden forinden opsiger denne, jf. pkt. 14.    

3. Licensgivers ydelser

3.1 Ydelser indeholdt i et Abonnement omfatter det deri nærmere beskrevne ("Det Licenserede").

3.2 Licensgiver er i Abonnementsperioden forpligtet til at stille Det Licenserede til rådighed for Kunden mod det i imellem parterne aftalte vederlag (jf. pkt. 7), som fremgår af Licensgivers tilbud eller ordrebekræftelse, 

3.3 Licensgiver har ret til midlertidigt at afbryde adgangen til Det Licenserede, såfremt dette er påkrævet for at kunne servicere Licensgivers systemer, servere eller lignende.

4. Anvendelse af Det Licenserede

4.1 Det Licenserede må alene anvendes på en måde og til et formål, der efter Abonnementets nærmere karakter kan anses for forudsat og sædvanlig(t). Kunden må ikke ved sin anvendelse belaste hverken Det Licenserede eller Licensgivers systemer, servere eller lignende unødigt.

4.2 Anvendelse af Det Licenserede på en måde, der ikke er i overensstemmelse med pkt. 4.1, kræver forudgående tilladelse fra Licensgiver, herunder ved    
 
4.2.1 Anvendelse, der medfører en ikke forudsat eller usædvanlig stor datatrafik.
 
4.2.2 Anvendelse, der på anden måde belaster Licensgivers systemer, servere eller lignende på en ikke forudsat eller usædvanlig måde. 

4.3 Licensgivers tilladelse efter pkt. 4.2 kan være forbundet med krav om vederlag udover det i imellem parterne  aftalte. 

5. Licensgivers ændringsret

5.1 Licensgiver er berettiget til med 14 dages varsel at meddele ændringer i Licensvilkårene, idet Kunden dog i så fald er berettiget til at opsige aftale med samme varsel.

5.2 Licensgiver er berettiget til at ændre tekniske installationer, såfremt dette er påkrævet af hensyn til drift, datatrafik og/eller andre tekniske forhold.

6. Licensgivers ejendomsret

6.1 Licensgiver bevarer den fulde ophavsret til ethvert element eller produkt udarbejdet af Licensgiver, som måtte nyde beskyttelse efter ophavsretsloven, herunder programmer, grafiske elementer, billeder samt tilhørende dokumentationsmateriale mv., uanset om elementet eller produktet er udarbejdet af Licensgiver på foranledning af og/eller efter betaling fra Kunden eller tredjemand. 

6.2 Såfremt Kunden anmoder Licensgiver om at udarbejde en særlig funktionalitet,  jf. pkt. 2.3, er Kunden indforstået med, at samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsretten til en sådan særlig funktionalitet, tilhører Licensgiver, og at Licensgiver er berettiget til at stille en sådan særlig funktionalitet til rådighed (vederlagsfrit eller mod vederlag) for andre af Licensgivers Kunder, uden at dette berettiger Kunden til reduktion af Kundens betaling til Licensgiver.

6.3 Kunden opnår i Abonnementsperioden brugsret til Det Licenserede i overensstemmelse med disse Licensvilkår og øvrige aftaler indgået imellem parterne, men må ikke på nogen måde kopiere Det Licenserede eller benytte dette ved viderelicensering, overdragelse eller lignende til tredjemand hverken helt eller delvist.     

7. Kundens betalinger

7.1 Kunden betaler Licensafgift til Licensgiver for Kundens anvendelse af Det Licenserede i Abonnementsperioden i overensstemmelse med det imellem parterne aftalte, som fremgår af Licensgivers tilbud eller ordrebekræftelse ("Licensafgift"). Licensgiver er berettiget til med 1 måneds varsel at forhøje prisen på Abonnementet, idet kunden dog i så fald kan opsige Abonnementet med samme varsel. 

7.2 Arbejde udført af Licensgiver i forbindelse med et tilkøb af særlig funktionalitet, jf. pkt. 2.3, herunder udviklingsopgaver mv., afregnes efter nærmere aftale mellem Parterne.

7.3 Kunden betaler Licensafgift forud ved en Abonnementsperiodes begyndelse for den fulde Abonnementsperiode.

7.4 Følgende afregnes dog først ved Abonnementsperiodens afslutning:
 
7.4.1 Forbrugsafhængige betalinger, herunder betalinger for forbrug af telefoniske tekstbeskeder (SMS). Betaling herfor afregnes på grundlag af Kundens faktiske forbrug i Abonnementsperioden. 
 
7.4.2 Arbejde, som Licensgiver måtte have udført som led i tilkøb af særlig funktionalitet, jf. pkt. 2.2, som er udført i Abonnementsperioden. Betaling herfor afregnes efter Parternes nærmere aftale.
 
7.5 Medmindre der er indgået særskilt aftale herom, eller andet konkret fremgår af den fremsendte faktura, skal Kundens betaling ske 8 dage netto fra fakturadato.  Såfremt Kunden betaler med betalingskort ved bestilling, sker betaling dog straks, når Kunden opnår adgang til Det Licenserede.

7.6 Kunden modtager fakturaer på den e-mailadresse, som Kunden oplyser til Licensgiver ved Abonnementsaftalens indgåelse.

7.7 Licensafgift, der har været forfalden til betaling længere end 7 dage, tillægges uden varsel morarenter fra forfaldsdatoen og rykkergebyr. Morarenten udgør 1,5 % pr. påbegyndt måned.

7.8 Hvis Kunden er i restance udover 30 dage efter forfaldsdatoen, er Licensgiver i ethvert tilfælde berettiget til at hæve aftalen og spærre Kundens adgang til Det Licenserede, jf. pkt. 14.4.

7.9 Kunden er ikke berettiget, hverken helt eller delvist, til at tilbageholde forfalden betaling, selvom Kunden måtte have et krav mod Licensgiver, ligesom Kunden ikke er berettiget til at foretage modregning i sådanne tilfælde.

8. Kundens betalinger via Betalingsservice

8.1 Licensgiver er tilmeldt Betalingsservice via Nets (www.nets.eu).

8.2 Ønsker Kunden at tilmelde betalinger efter Abonnementet til Betalingsservice, forudsætter dette, at Kunden har indgået tilslutningsaftale med sit pengeinstitut.

8.3 Kunden sørger selv for at oprette en betalingsaftale med Licensgiver som kreditor via sit pengeinstitut. 

8.4 Ved oprettelse af en betalingsaftale giver Kunden samtykke til, at Licensgiver må iværksætte betaling fra Kundens konto til Licensgivers konto af ethvert tilgodehavende, som Kunden er Licensgiver skyldig som følge af Abonnementet, herunder:
 
8.4.1 Faste betalinger efter pkt. 7.3.
 
8.4.2 Forbrugsafhængige betalinger efter pkt. 7.4.
 
8.4.3 Afregning for Licensgivers udførte arbejde efter pkt. 7.4.
 
8.4.4 Betaling for ydelser, som Abonnementet måtte blive udvidet med.
 
8.5 Kunden kan til enhver tid meddele såvel sit pengeinstitut som Licensgiver, at Kunden ønsker at opsige betalingsaftalen.

9. Kundens øvrige forpligtelser

9.1 Kunden er forpligtet til straks at meddele adresseændringer samt ændringer i sin oplyste e-mailadresse til Licensgiver.

9.2 Kunden er endvidere forpligtet til at meddele Licensgiver ethvert forhold, der måtte være af betydning for Abonnementet.

10. Kundens ansvar

10.1 Kunden alene har ansvaret for indholdet af de informationer, filer mv., som Kunden modtager fra eller afgiver til internettet som led i Kundens anvendelse af Det Licenserede, uanset hvor disse informationer, filer mv. måtte befinde sig eller hidrøre fra, og uanset om Licensgiver måtte have bistået Kunden med formulering og udformning af disse informationer, filer mv. Licensgivers ansvarsfrihed gælder i enhver henseende, herunder i forhold til såvel rigtigheden, lovligheden og lødigheden mv. af disse informationer, filer mv.

10.2 Kunden påtager sig at friholde Licensgiver for ethvert krav om erstatning, bøde, afgift eller lignende, som Licensgiver måtte blive mødt med som følge af Kundens ulovlige og/eller ansvarspådragende handlinger eller undladelser i forbindelse med Kundens anvendelse af Det Licenserede, herunder ved Kundens krænkelse af immaterielle rettigheder samt strafbare handlinger og undladelser i øvrigt.

11. Kundens ejendomsret

11.1 Alt data, som er Kundens ejendom, og som Kunden tilføjer Licensgivers systemer ved Kundens brug af Det Licenserede, forbliver Kundens ejendom.

12. Ansvarsbegrænsning

12.1 Kundens anvendelse af Det Licenserede sker i enhver henseende på Kundens eget ansvar.

12.2 Licensgiver er alene erstatningsansvarlig over for Kunden som følge af afbrydelse af forbindelsen til Det Licenserede, forsinkelse med levering af Det Licenserede, forstyrrelse eller nedsat funktionalitet af Det Licenserede, når disse forhold direkte kan henregnes til Licensgivers og/eller Licensgivers medarbejderes forsætlige eller groft uagtsomme handlinger. Midlertidig afbrydelse af forbindelsen til Det Licenserede efter pkt. 3.2 medfører aldrig erstatningsansvar for Licensgiver.

12.3 Licensgivers erstatningsansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til den Licensafgift, som Kunden efter Abonnementet har betalt for Det Licenserede, jf. pkt. 7.

12.4 Licensgiver er i forbindelse med levering af Abonnementet under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for Kundens indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab, rentetab, tab af data, hændelige tab eller følgetab. Licensgiver er endvidere ikke erstatningsansvarlig for Kundens tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til Kundens datasystemer, herunder data, der måtte befinde sig på Kundens egne eller tredjemands internetservere.

12.5 Licensgiver påtager sig intet ansvar for skade på Kundens eller tredjemands ejendele, software mv. som følge af Kundens eller tredjemands anvendelse af Det Licenserede, i det omfang præceptiv lovgivning ikke foreskriver andet.

13. Force Majeure

13.1 I tilfælde af krig, optøjer, brand, eksplosion, ulykke, oversvømmelse, sabotage, mangel på brændstof, energi, råvarer eller containere eller transportvanskeligheder, som skyldes forhold, som Licensgiver er uden indflydelse på, arbejdskonflikter, strejke, lockout, død eller sygdom, som berører nøglemedarbejdere eller overholdelse af gældende love, regler eller forordninger, hel eller delvis beskadigelse af maskinel, driftsafbrydelser, forsinkelser eller mangler, som skyldes underleverandører, eller andre forhold, uanset om forholdets karakter eller art stemmer overens med det ovenfor anførte, som forhindrer eller forsinker Licensgiver i at opfylde sine forpligtelser i henhold til parters aftale, hvilken forhindring eller forsinkelse skyldes eller opstår på grund af handlinger, begivenheder, undladelser, forsømmelser eller ulykkestilfælde, som Licensgiver er uden indflydelse på, skal Licensgivers forpligtelser stilles i bero, indtil Licensgiver, efter ophør af vanskelighederne, igen er i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til parternes aftale.

14. Opsigelse og andet ophør

14.1 Kunden kan opsige Abonnementet, og dermed Det Licenserede  til ophør ved udgangen af en løbende Abonnementsperiode.

14.2 Kundens opsigelse af Abonnementet skal ske skriftligt til Licensgiver på Licensgivers adresse eller ved e-mail til info@gecko.dk, og være modtaget af Licensgiver senest 7 dage før den løbende Abonnementsperiodes udløb. Fremkommer en opsigelse efter dette tidspunkt, betragtes Abonnementet som opsagt med ophør ved udgangen af næste løbende Abonnementsperiode.

14.3 Licensgivers opsigelse af Abonnementet skal ske skriftligt til Kunden på Kundens adresse eller ved e-mail til den e-mailadresse, som Kunden har oplyst ved Abonnementet indgåelse, og være modtaget af Kunden senest 30 dage før den løbende Abonnementsperiodes udløb. Fremkommer en opsigelse efter dette tidspunkt, betragtes Abonnementet som opsagt til ophør ved udgangen af næste løbende Abonnementsperiode.

14.4 I tilfælde af Kundens væsentlige misligholdelse af Licensvilkårene er Licensgiver berettiget til at hæve denne og kræve eventuelle tab og udeståender betalt. Som væsentlig misligholdelse anses bl.a.:
 
14.4.1 Kundens restance med betaling efter pkt. 7.8.

14.4.2 Kundens lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af Det Licenserede, herunder ved krænkelse af immaterielle rettigheder samt strafbare handlinger og undladelser i øvrigt.

14.4.3 Kundens misbrug af Det Licenserede, hvorved dette ikke anvendes i overensstemmelse med pkt. 4.

14.4.4 Kundens misbrug af www.geckobooking.dk eller hertil knyttede hjemmesider.

14.4.5 Kundens adfærd i øvrigt, der måtte besværliggøre samarbejdet mellem Parterne eller mellem Licensgiver og tredjemand på en ikke uvæsentlig måde.
 
14.5 Licensgiver forbeholder sig som alternativ eller supplement til ophævelse af Abonnementet retten til at lukke for Kundens adgang til Det Licenserede ved Kundens væsentlige misligholdelse efter pkt. 14.4.
 
14.6 Evt. resterende balance for forudkøbte SMS-pakker refunderes ikke ved abonnementsudløb.

15. Forbrugerforhold

15.1 Såfremt Kunden ved sin indgåelse af aftale med Licensgiver hovedsageligt handler uden for sit erhverv, anses Kunden som forbruger ("Forbrugerforhold").

15.2 I Forbrugerforhold finder den præceptive forbrugerlovgivning anvendelse forud for Licensvilkårene.

15.3 I Forbrugerforhold kan Kunden således opsige Abonnement med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter Abonnement indgåelse, jf. forbrugeraftalelovens § 25, stk. 1.

15.4 I Forbrugerforhold har Kunden 14 dages fortrydelsesret fra indgåelse af aftalen med Licensgiver, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 1 og 2.

16. Kampagner

16.1 Flere samtidige kampagnetilbud kan ikke kombineres. Ved bestilling er det Kunden selv, der gør Licensgiver opmærksom på det kampagnetilbud, som Kunden ønsker at gøre brug af.

16.2 Kampagnetilbud kan ikke benyttes med tilbagevirkende kraft.

17. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

17.1 Licensgiver er berettiget til, helt eller delvist, at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til enhver aftale indgået med Kunden til et selskab, som kontrolleres af Licensgiver, Licensgivers moderselskab eller selskaber, der har samme moderselskab som Licensgiver, jf. selskabslovens §§ 6 og 7.

18. Persondata

18.1 Kunden er dataansvarlig. Der henvises i øvrigt til Licensgivers særskilte privatlivspolitik, som vil blive anvendt af Licensgiveren i forbindelse med behandlingen af Persondata. For så vidt angår anvendelsen af cookies henvises til særskilt cookie-politik

18.2 Kunden accepter i forbindelse med indgåelse af aftale om levering af et Abonnement fra Licensgiver databehandleraftalen, som findes her.

19. Lovvalg og værneting

19.1 Aftalen imellem Licensgiver og Kunden og disse Licensvilkår skal fortolkes i overensstemmelse med og reguleres i henhold til dansk ret.

19.2 Enhver tvist mellem Licensgiver og Kunden, herunder tvister vedrørende disse Licensvilkårs eksistens, gyldighed eller fortolkning, eller tvister opstået på baggrund af tilbud, ordrer, ordrebekræftelser eller fakturaer, skal afgøres ved voldgift arrangeret af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med de regler for voldgift, som er vedtaget af Voldgiftsinstituttet, og som gælder på tidspunktet, hvor voldgiftssagen påbegyndes. Voldgiften skal foregå i Aarhus.

19.3 Denne voldgiftsbestemmelse afskærer ikke Parterne fra at anmode domstolene om at iværksætte foreløbige eller sikrende retsmidler.
 
 

Licensvilkårne er gældende for alle aftaler indgået fra og med d. 12/9-2018, for eksisterende abonnementer gælder Licensvilkårne fra datoen givet i det udsendte varsel, dog senest d. 1/1-2019. Forrige version af betingelserne gældende fra før d. 12/9-2018 kan findes her.