Har du spørgsmål?

Vi hjælper gerne!!

Spørgsmål til Gecko Booking?

Er du i tvivl om hvorvidt Gecko Booking er noget for dig, eller har du andre spørgsmål? Så hører vi rigtig gerne fra dig!

Alt OK!
Indtast venligst dit navn.
Alt OK!
Indtast venligst din e-mail.
Alt OK!
Alt OK!
Indtast venligst dit spørgsmål.

Felter markeret med * er påkrævede

Forretningsbetingelser

 

Gældende for Gecko Booking ApS, Silkeborgvej 758, 8220 Aarhus

Forretningsbetingelserne er gældende til og med 11/9-2018, for eksisterende abonnementer gælder forretningsbetingelserne til datoen givet i det udsendte varsel, dog senest til og med 31/12-2018. Den nye version af betingelserne kan findes her.

 
1. Anvendelsesområde

1.1 Disse forretningsbetingelser ("Betingelserne") gælder for enhver aftale om køb og levering af løbende ydelser ("Abonnementaftale") fra GECKOBooking.dk v/AT-Orbital ApS ("Sælger") til enhver kunde ("Køber"), medmindre de konkret er fraveget helt eller delvist ved skriftlig aftale mellem Sælger og Køber ("Parterne").    

1.2 Sælger er GECKOBooking.dk v/AT-Orbital ApS, Silkeborgvej 758, 8220 Aarhus. Sælgers hovedaktiviteter består af webudvikling, herunder levering af e-handelsløsninger, portaler, præsentationssider, intranetløsninger, bookingsystemer mv.    

1.3 Betingelserne gælder ikke for køb af løsøre, herunder hardware. Betingelser for køb af løsøre - klik her for at læse nærmere.

1.4 Specielle købsbetingelser eller specifikke krav til Sælgers ydelse fra Købers side, anført i Købers indkøbsbetingelser eller lignende, er ikke bindende for Sælger, medmindre Sælger udtrykkeligt skriftligt har erklæret sig for indforstået med sådanne vilkår.    

 
2. Aftalers indgåelse    

2.1 Abonnementaftaler kan indgås både skriftligt og telefonisk mellem Parterne eller ved Købers bestilling på Sælgers hjemmeside www.geckobooking.dk.    

2.2 En Abonnementaftale indeholder de nærmere vilkår for omfang, pris og levering af Sælgers ydelser.    

2.3 Eventuelle særlige vilkår, herunder tilkøb af særlig funktionalitet til de ydelser, Sælger tilbyder på www.geckobooking.dk, kan nærmere aftales mellem Parterne.    

2.4 Abonnementaftalen træder i kraft, når Købers bestilling er gennemført, og Køber har modtaget bekræftelse herpå på den e-mailadresse, som Køber oplyser ved bestilling.    

2.5 Abonnementaftalen løber i 3 måneder fra ikrafttrædelsesdatoen, dog således at udløb først sker ved udgangen af indeværende kalendermåned på tidspunktet, hvor disse 3 måneder er forløbet ("Abonnementperioden").    

2.6 Ved udløbet af en Abonnementperiode fornys Abonnementaftalen automatisk, medmindre Sælger eller Køber forinden opsiger denne, jf. pkt. 14.    


3. Sælgers ydelser    

3.1 Sælgers ydelser efter Abonnementaftalen omfatter det deri nærmere beskrevne ("Det Lejede").    
3.2 Sælger er i Abonnementperioden forpligtet til at stille Det Lejede til rådighed for Køber mod det i Abonnementaftalen aftalte vederlag, jf. pkt. 7.    

3.3 Sælger har ret til midlertidigt at afbryde adgangen til Det Lejede, såfremt dette er påkrævet for at kunne servicere Sælgers systemer, servere eller lignende.

 
4. Anvendelse af Det Lejede    

4.1 Det Lejede må alene anvendes på en måde og til et formål, der efter Abonnementaftalens nærmere karakter kan anses for forudsat og sædvanlig(t). Køber må ikke ved sin anvendelse belaste hverken Det Lejede eller Sælgers systemer, servere eller lignende unødigt.    

4.2 Anvendelse af Det Lejede på en måde, der ikke er i overensstemmelse med pkt. 4.1, kræver forudgående tilladelse fra Sælger, herunder ved    

      4.2.1 Anvendelse, der medfører en ikke forudsat eller usædvanlig stor datatrafik.

      4.2.2 Anvendelse, der på anden måde belaster Sælgers systemer, servere eller lignende på en ikke forudsat eller usædvanlig måde.    

4.3 Sælgers tilladelse efter pkt. 4.2 kan være forbundet med krav om vederlag udover det i Abonnementaftalen aftalte.    

 
5. Sælgers ændringsret     

5.1 Sælger er berettiget til med 14 dages varsel at meddele ændringer i Abonnementaftalens vilkår.     
5.2 Sælger er berettiget til at ændre tekniske installationer, såfremt dette er påkrævet af hensyn til drift, datatrafik og/eller andre tekniske forhold.     

 
6. Sælgers ejendomsret     

6.1 Sælger bevarer den fulde ophavsret til ethvert element eller produkt udarbejdet af Sælger, som måtte nyde beskyttelse efter ophavsretsloven, herunder programmer, grafiske elementer, billeder samt tilhørende dokumentationsmateriale mv., uanset om elementet eller produktet er udarbejdet af Sælger på foranledning af og/eller efter betaling fra Køber eller tredjemand.     

6.2 Sælger forbeholder sig retten til at stille ethvert element eller produkt udarbejdet af Sælger, herunder de under pkt. 6.1 nævnte, til rådighed for tredjemand, uanset om elementet eller produktet er udviklet som led i en Abonnementaftale, herunder særligt udviklet funktionalitet ved aftale om tilkøb i henhold til pkt. 2.3.     

6.3 Køber opnår i Abonnementperioden brugsret til Det Lejede i overensstemmelse med Abonnementaftalen, men må ikke på nogen måde kopiere Det Lejede eller benytte dette ved viderelicensering, overdragelse eller lignende til tredjemand hverken helt eller delvist.     

 
7. Købers betalinger     

7.1 Køber betaler leje til Sælger for Købers anvendelse af Det Lejede i Abonnementperioden i overensstemmelse med Abonnementaftalen ("Leje").     

7.2 Arbejde udført af Sælger i forbindelse med et tilkøb af særlig funktionalitet, jf. pkt. 2.3, herunder udviklingsopgaver mv., afregnes efter nærmere aftale mellem Parterne.     

7.3 Køber betaler Leje forud ved en Abonnementperiodes begyndelse for den fulde Abonnementperiode.     

7.4 Følgende afregnes dog først ved Abonnementperiodens afslutning:     

      7.4.1 Forbrugsafhængige betalinger, herunder betalinger for forbrug af telefoniske tekstbeskeder (SMS). Betaling herfor afregnes på grundlag af       
      Købers faktiske forbrug i Abonnementperioden.     
      
      7.4.2 Arbejde, som Sælger måtte have udført som led i tilkøb af særlig funktionalitet, jf. pkt. 2.2, som er udført i Abonnementperioden. Betaling       
      herfor afregnes efter Parternes nærmere aftale.     

7.5 Medmindre der er indgået særskilt aftale herom, eller andet konkret fremgår af den fremsendte faktura, skal Købers betaling ske 8 dage netto fra fakturadato.     

      7.5.1 Såfremt Køber betaler med betalingskort ved bestilling, sker betaling dog straks, når Køber opnår adgang til Det Lejede.     

7.6 Køber modtager fakturaer på den e-mailadresse, som Køber oplyser til Sælger ved Abonnementaftalens indgåelse.     

7.7 Leje, der har været forfalden til betaling længere end 14 dage, tillægges uden varsel morarenter fra forfaldsdatoen. Morarenten udgør 1,5 % pr. påbegyndt måned.     

7.8 Hvis Køber er i restance udover 30 dage efter forfaldsdatoen, er Sælger i ethvert tilfælde berettiget til at hæve Abonnementaftalen, jf. pkt. 14.4.     

7.9 Køber er ikke berettiget, hverken helt eller delvist, til at tilbageholde forfalden betaling ifølge en Abonnementaftale, selvom Køber måtte have et krav mod Sælger, ligesom Køber ikke er berettiget til at foretage modregning i sådanne tilfælde.     

8. Købers betalinger via Betalingsservice

8.1 Sælger er tilmeldt Betalingsservice via Nets (www.nets.eu).

8.2 Ønsker Køber at tilmelde betalinger efter Abonnementaftalen til Betalingsservice, forudsætter dette, at Køber har indgået tilslutningsaftale med sit pengeinstitut.

8.3 Køber sørger selv for at oprette en betalingsaftale med Sælger som kreditor via sit pengeinstitut. 8.4 Ved oprettelse af en betalingsaftale giver Køber samtykke til, at Sælger må iværksætte betaling fra Købers konto til Sælgers konto af ethvert tilgodehavende, som Køber er Sælger skyldig som følge af Abonnementaftalen, herunder:

      8.4.1 Faste betalinger efter pkt. 7.3.

      8.4.2 Forbrugsafhængige betalinger efter pkt. 7.4.

      8.4.3 Afregning for Sælgers udførte arbejde efter pkt. 7.4.

      8.4.4 Betaling for ydelser, som Abonnementaftalen måtte blive udvidet med.

8.5 Køber kan til enhver tid meddele såvel sit pengeinstitut som Sælger, at Køber ønsker at opsige betalingsaftalen.

9. Købers øvrige forpligtelser

9.1 Køber er forpligtet til straks at meddele adresseændringer samt ændringer i sin oplyste e-mailadresse til Sælger.

9.2 Køber er endvidere forpligtet til at meddele Sælger ethvert forhold, der måtte være af betydning for Abonnementaftalen.

10. Købers ansvar

10.1 Køber alene har ansvaret for indholdet af de informationer, filer mv., som Køber modtager fra eller afgiver til internettet som led i Købers anvendelse af Det Lejede, uanset hvor disse informationer, filer mv. måtte befinde sig eller hidrøre fra, og uanset om Sælger måtte have bistået Køber med formulering og udformning af disse informationer, filer mv. Sælgers ansvarsfrihed gælder i enhver henseende, herunder i forhold til såvel rigtigheden, lovligheden og lødigheden mv. af disse informationer, filer mv.

10.2 Køber påtager sig at friholde Sælger for ethvert krav om erstatning, bøde, afgift eller lignende, som Sælger måtte blive mødt med som følge af Købers ulovlige og/eller ansvarspådragende handlinger eller undladelser i forbindelse med Købers anvendelse af Det Lejede, herunder ved Købers krænkelse af immaterielle rettigheder samt strafbare handlinger og undladelser i øvrigt.

11. Købers ejendomsret

11.1 Alt data, som er Købers ejendom, og som Køber tilføjer Sælgers systemer ved Købers brug af Det Lejede, forbliver Købers ejendom.

12. Ansvarsbegrænsning

12.1 Købers anvendelse af Det Lejede sker i enhver henseende på Købers eget ansvar.

12.2 Sælger er alene erstatningsansvarlig over for Køber som følge af afbrydelse af forbindelsen til Det Lejede, forsinkelse med levering af Det Lejede, forstyrrelse eller nedsat funktionalitet af Det Lejede, når disse forhold direkte kan henregnes til Sælgers og/eller Sælgers medarbejderes forsætlige eller groft uagtsomme handlinger. Midlertidig afbrydelse af forbindelsen til Det Lejede efter pkt. 3.2 medfører aldrig erstatningsansvar for Sælger.

12.3 Sælgers erstatningsansvar er under alle omstændigheder beløbsmæssigt begrænset til den Leje, som Køber efter Abonnementaftalen har betalt for Det Lejede, jf. pkt. 7.

12.4 Sælger er i forbindelse med en Abonnementaftale under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for Købers indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab, rentetab, tab af data, hændelige tab eller følgetab. Sælger er endvidere ikke erstatningsansvarlig for Købers tab i forbindelse med uvedkommendes adgang til Købers datasystemer, herunder data, der måtte befinde sig på Købers egne eller tredjemands internetservere.

12.5 Sælger påtager sig intet ansvar for skade på Købers eller tredjemands ejendele, software mv. som følge af Købers eller tredjemands anvendelse af Det Lejede, i det omfang præceptiv lovgivning ikke foreskriver andet.

13. Force Majeure

13.1 I tilfælde af krig, optøjer, brand, eksplosion, ulykke, oversvømmelse, sabotage, mangel på brændstof, energi, råvarer eller containere eller transportvanskeligheder, som skyldes forhold, som Sælger er uden indflydelse på, arbejdskonflikter, strejke, lockout, død eller sygdom, som berører nøglemedarbejdere eller overholdelse af gældende love, regler eller forordninger, hel eller delvis beskadigelse af maskinel, driftsafbrydelser, forsinkelser eller mangler, som skyldes underleverandører, eller andre forhold, uanset om forholdets karakter eller art stemmer overens med det ovenfor anførte, som forhindrer eller forsinker Sælger i at opfylde sine forpligtelser i henhold til Abonnementaftalen, hvilken forhindring eller forsinkelse skyldes eller opstår på grund af handlinger, begivenheder, undladelser, forsømmelser eller ulykkestilfælde, som Sælger er uden indflydelse på, skal Sælgers forpligtelser stilles i bero, indtil Sælger, efter ophør af vanskelighederne, igen er i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til Abonnementaftalen.

14. Opsigelse og andet ophør

14.1 Køber kan opsige Abonnementaftalen til ophør ved udgangen af en løbende Abonnementperiode.

14.2 Købers opsigelse af Abonnementaftalen skal ske skriftligt til Sælger på Sælgers adresse eller ved e-mail til info@geckobooking.dk, og være modtaget af Sælger senest 7 dage før den løbende Abonnementperiodes udløb. Fremkommer en opsigelse efter dette tidspunkt, betragtes Abonnementaftalen som opsagt med ophør ved udgangen af næste løbende Abonnementperiode.

14.3 Sælgers opsigelse af Abonnementaftalen skal ske skriftligt til Køber på Købers adresse eller ved e-mail til den e-mailadresse, som Køber har oplyst ved Abonnementaftalens indgåelse, og være modtaget af Køber senest 30 dage før den løbende Abonnementperiodes udløb. Fremkommer en opsigelse efter dette tidspunkt, betragtes Abonnementaftalen som opsagt til ophør ved udgangen af næste løbende Abonnementperiode.

14.4 I tilfælde af Købers væsentlige misligholdelse af Abonnementaftalen er Sælger berettiget til at hæve denne og kræve eventuelle tab og udeståender betalt.
Som væsentlig misligholdelse anses bl.a.:

      14.4.1 Købers restance med betaling efter pkt. 7.8.

      14.4.2 Købers lovstridige handlinger eller undladelser ved brug af Det Lejede, herunder ved krænkelse af immaterielle rettigheder samt strafbare handlinger og undladelser i øvrigt.

      14.4.3 Købers misbrug af Det Lejede, hvorved dette ikke anvendes i overensstemmelse med pkt. 4.

      14.4.4 Købers misbrug af www.geckobooking.dk eller hertil knyttede hjemmesider.

      14.4.5 Købers adfærd i øvrigt, der måtte besværliggøre samarbejdet mellem Parterne eller mellem Sælger og tredjemand på en ikke uvæsentlig måde.

14.5 Sælger forbeholder sig som alternativ eller supplement til ophævelse af Abonnementaftalen retten til at lukke for Købers adgang til Det Lejede ved Købers væsentlige misligholdelse efter pkt. 14.4.

14.6 Evt. resterende balance for forudkøbte SMS-pakker refunderes ikke ved abonnementsudløb.

15. Forbrugerforhold

15.1 Såfremt Køber ved sin indgåelse af Abonnementaftalen hovedsageligt handler uden for sit erhverv, anses Køber som forbruger ("Forbrugerforhold").

15.2 I Forbrugerforhold finder den præceptive forbrugerlovgivning anvendelse forud for Betingelserne.

15.3 I Forbrugerforhold kan Køber således opsige Abonnementaftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter Abonnementaftalens indgåelse, jf. forbrugeraftalelovens § 25, stk. 1.

15.4 I Forbrugerforhold har Køber 14 dages fortrydelsesret fra Abonnementaftalens indgåelse, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 1 og 2.

16. Kampagner

16.1 Flere samtidige kampagnetilbud kan ikke kombineres. Ved bestilling er det Køber selv, der gør Sælger opmærksom på det kampagnetilbud, som Køber ønsker at gøre brug af.

16.2 Kampagnetilbud kan ikke benyttes med tilbagevirkende kraft.

17. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

17.1 Sælger er berettiget til, helt eller delvist, at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til enhver Abonnementaftale til et selskab, som kontrolleres af Sælger, Sælgers moderselskab eller selskaber, der har samme moderselskab som Sælger, jf. selskabslovens §§ 6 og 7.

18. Lovvalg og værneting

18.1 Abonnementaftaler og disse Betingelser skal fortolkes i overensstemmelse med og reguleres i henhold til dansk ret.

18.2 Enhver tvist mellem Sælger og Køber, herunder tvister vedrørende disse Betingelsers eksistens, gyldighed eller fortolkning, eller tvister opstået på baggrund af tilbud, ordrer, ordrebekræftelser eller fakturaer, skal afgøres ved voldgift arrangeret af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med de regler for voldgift, som er vedtaget af Voldgiftsinstituttet, og som gælder på tidspunktet, hvor voldgiftssagen påbegyndes. Voldgiften skal foregå i Aarhus.

18.3 Denne voldgiftsbestemmelse afskærer ikke Parterne fra at anmode domstolene om at iværksætte foreløbige eller sikrende retsmidler.